چهارشنبه 04 بهمن 1396
معاون فرماندارگناوه: تنوع نان در این شهرستان لازم است
معاون فرماندارگناوه: تنوع نان در این شهرستان لازم است
حمزه مسعودی نیا در جلسه کارگروه آردونان این شهرستان افزود: نانوایی ها تنها به عرضه یک نوع نان اکتفا نکنند و لازم است که برای تنوع در پخت نان برنامه ریزی شود و نانوایان نیز در این زمینه تلاش کنند.
وی اظهارکرد: مصوبه هایی که در این کارگروه اتخاذ می شود نباید معطل بماند و تاحصول نتیجه پیگیری شود.
مسعودی نیا گفت: حضور مدیران در چنین جلسه ای ضروری است تا درصورت اتخاذ تصمیم و نیاز به پاسخی بتوانند توضیح دهند و درصورت نیامدن باید پاسخگو باشند.
معاون برنامه ریزی وعمرانی فرمانداری گناوه اضافه کرد: دستگاههای مربوطه مکلفند براساس قانون بر عرضه کنندگان موادغذایی دقت و نظارت بیشتر و جدی تری داشته باشند.
وی افزود: نان های بسته بندی شده در سوپرمارکتی ها باید مجوز قانونی و تائیدهای لازم را از دستگاههای مربوطه اخذ کنند.
شهباز عرب زاده دبیر کارگروه آرد ونان گناوه گفت: این جلسه با دستور کار پیگیری مصوبه های قبل و تعامل و هماهنگی دستگاههای بین بخشی این کارگروه برگزار شده است.
   1396/4/1 11:30        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :